Kommunikasjon

Nevrologi

Atferd

 

Hva er NLP?

 

NLP er en retning innenfor coaching.

På begynnelsen av 70-tallet observerte Richard Badler og John Grinder terapauter som viste ekstra gode og raske resultater. Terapautene de observerte var familieterapaut Virginia Satir, gestaltterapaut Fritz Perls og hypnoterapaut Milton H Erickson. På bakrunn av disse observasjonene oppdaget de at språkmønsterene var unike og utviklet metoder slik at denne kunnskapen kunne læres videre til andre. Dette var starten på NLP.

 

Forkortelsen NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering

 

Nevro Vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og berøring. Vårt nervesystemet påvirkes av våre 5 sanser. (Nevrologi)

 

Lingvistisk Lingvistikk betyr språkvitenskap. Vi kommuniserer med oss selv og andre ved hjelp av ord. Ord skaper form og gir resonans.  Språk og kommunikasjon har effekt på nervesystemet. (Kommunikasjon)

 

Programmering Vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på. Denne tillærte måten sees som en programmering og har innvirkning på vår atferd. (Atferd)

 

NLP refererer, som vist over, til tre drivende prosesser i menneskets handling og samhandling; nevrologi, kommunikasjon og atferd. (2)

 

Kunnskap om hvordan mennesker koder og lagrer opplevelser og erfaring gjennom sansene, gjør oss i stand til å forstå og om ønskelig endre strukturen i opplevelsen. Endrer vi strukturen i opplevelsen vil det fremkalle en annen følelse.

 

NLP hensyntar også det ubevisste sinn, den del av oss hvor vår identiet, verdier, troer og vaner ligger. Den delen hvor våre automatiske prosesser ligger, det som ikke krever bevisst styring, som skjer nærmes instinktivt. Gjennom å hensynta både det bevisste og ubevisste sinn kan endringer hensynta og forankres i hele mennesket. 

 

NLPs grunnverdier dreier seg i første rekke om det positive menneskesyn. Vi betrakter mennesket gjennom et helhetsperspektiv og vektlegger at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine mål og drømmer. (1)

 

 

(1) Kilde: Den Norske CoachForening 

(2) Kilde: "The secret of beeing happy" av Richard Bandler og Garner Thomson